Als Femarbel-lid schaar je je achter de deontologische code van de federatie.

Elk lid moet een aantal principes toepassen, verdedigen en steunen die het welzijn en de veiligheid van de bewoners beogen.

 

Artikel 1: Onthaal- en zorgbeleid

Het lid bepaalt een duidelijk onthaal- en zorgbeleid.

Hij of zij bepaalt de precieze doelgroep van de instelling.

Deze beloftes moet hij of zij achteraf kunnen waarmaken.

Als Femarbel-lid schaar je je achter de deontologische code van de federatie.

Elk lid moet een aantal principes toepassen, verdedigen en steunen die het welzijn en de veiligheid van de bewoners beogen.

Artikel 2: De opname.

Vóór de opname ondertekent het lid samen met de bewoner of zijn of haar respondent de verblijfsovereenkomst en het huishoudelijk reglement, die nauwkeurig moeten worden nageleefd.

 

 Artikel 3: Het onthaal

Het onthaal van elke nieuwe bewoner verloopt met de grootste zorg, en de bewoner moet tijdens de eerste dagen van de opname op de nodige bijstand kunnen rekenen.

Het lid maakt de bewoner vertrouwd met de gang van zaken in de instelling en stelt de verschillende personeelsleden en de andere bewoners voor. Ook wijst het lid de nieuwe bewoner op zijn of haar rechten en plichten.

 

 Artikel 4: Het verblijf

Het lid waakt steeds over het comfort en het fysieke en mentale welzijn van zijn of haar bewoners.

Hij of zij staat steeds ter beschikking om de bewoners de gewenste hulp en bijstand te verlenen bij de uitvoering van administratieve en sociale formaliteiten en stappen.

Hij of zij zorgt voor hoogstaande en voldoende gevarieerde maaltijden en respecteert specifieke diëten.

Het lid moedigt actief alle sociaal-culturele ontspanningsvoorstellen aan, voor zover deze haalbaar zijn en de gezondheidstoestand van de bewoners deze toelaat.

Ook zorgt het lid voor een aangename sfeer die de levenskwaliteit van de bewoners ten goede komt.

 

Artikel 5: Vrijheid van en respect voor de bewoners

Het lid gunt de bewoners totale vrijheid van mening op het vlak van geloof, overtuiging en politieke voorkeur en garandeert absolute discretie betreffende hun sociale, gezins- en gezondheidstoestand.

Het lid respecteert steeds de vrije artsenkeuze, waarvan de bepalingen nauwgezet worden nageleefd.

Het lid respecteert steeds het medisch geheim en garandeert de continuïteit van de zorgverlening.

Het lid mag zich nooit mengen in het beheer van persoonlijke bezittingen van de bewoners, voor wie absolute rechtvaardigheid geldt.

Directie, personeel en bewoners gaan steeds op een beleefde en hoffelijke manier met elkaar om en respecteren elkaars waardigheid.

 

Artikel 6: Het personeel

Het lid waakt over de kwaliteit van de medische en paramedische zorgverlening en zorgt ervoor dat er op elk moment voldoende en goed opgeleid personeel aanwezig is en dat de medewerkers over de nodige menselijke eigenschappen beschikken.

 

Artikel 7: De deelname

Het lid moedigt in de mate van het mogelijke elke vorm van participatie aan die tot een beter en menselijker verblijf zou kunnen leiden.

 

Artikel 8: Publiciteit

Elke vorm van publiciteit door het lid gebeurt met grote waardigheid en past binnen het sociale beeld dat het beroep kenmerkt.